Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Política de privacitat i protecció de dades

En compliment del principi de transparència i deure d’informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA  procedeix a informar als USUARIS d’aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l’assisteixen a cada interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA

CIF: B-08595894

Adreça postal: Carrer Noguera, 18, 08860 Castelldefels (Barcelona)

Telèfon: 93 664 31 02

Correu electrònic: secretaria @laginesta.com  

Delegat de Protecció de Dades: dpo @adhocasesoreslegales.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’Escola tractem les dades personals dels interessats per al compliment de les següents finalitats:

  • Desenvolupament de les funcions docents i orientadores pròpies del Centre i gestió de la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals.
  • Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors.
  • Gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
  • Manteniment i gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
  • Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
  • Respondre les consultes que realitzen el usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.
  • Difusió del Centre educatiu i de les seues activitats. Per exemple, la publicació d’imatges i vídeos a la web, xarxes socials o altres mitjans per donar a conèixer les activitats desenvolupades pel Centre.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió.

Quina categoria de dades recaptem?

En relació amb els alumnes, la normativa vigent legitima els centres educatius a demanar dades de caràcter personal per a la funció docent i orientadora dels mateixos en referència a l’origen i ambient familiar i social, les característiques o condicions personals, el desenvolupament i resultats de l’escolarització, i les circumstàncies que siguin necessàries per educar i orientar als alumnes.

D’altra banda, prenent en consideració les finalitats esmentades en els apartats anteriors, són objecte de tractament pel Centre les següents categories de dades, segons correspongui a cadascun dels interessats: Dades de caràcter identificatiu: nom i cognom, adreça (postal i electrònica), document d’identitat i imatge; Altres dades personals: data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i llengua materna; Dades acadèmiques: formació i titulacions; Dades de famíliaDades de salut, si és el cas; Dades professionals: experiència professional, pertinença a col·legis i associacions professionals; Dades bancàriesDades d’informació comercial: activitats, negocis i llicències comercials.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal pel tractament de les seves dades personals estarà relacionat amb la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. En aquest sentit, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:

  • L’execució del contracte de prestació de docència i la Llei Orgànica d’Educació com a base de legitimació per dur a terme la prestació de docència i gestió de la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals.
  • L’execució del contracte de prestació de serveis com a base de legitimació per al manteniment i la gestió de la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
  • L’execució del contracte laboral i el compliment d’una obligació legal com a base de legitimació per gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors, així com el compliment de les obligacions imposades per la normativa tributària i de Seguretat Social.
  • El compliment d’una missió realitzada en interès públic i l’interès legítim com a base legitimadora per a la utilització de sistemes de videovigilància a fi de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
  • El consentiment atorgat per part de l’interessat com a base legitimadora per gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
  • El consentiment atorgat per part de l’interessat com a base legitimadora per respondre les consultes que fan els usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.
  • El consentiment atorgat per part de l’interessat com a base legitimadora per a l’enviament d’informació sobre les activitats del centre.
  • El consentiment atorgat per part de l’interessat com a base legitimadora per al tractament de la imatge de l’interessat amb fins de difusió del centre educatiu i de les seves activitats.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA estem tractant dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En aquests casos, INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA ho comunicarà a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les seves dades personals.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagin facilitat a INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA o les adreces de correu electrònic secretaria @laginesta.com. 

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, INSTITUCIÓ CULTURAL LA GINESTA ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.