Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Model educatiu

ESCOLA ACTIVA

 • Es basa en una metodologia activa i participativa.
 • Practica els mètodes naturals.
 • Té un projecte de formació integral de la persona.
 • Practica un projecte de socialització cooperatiu i crític.
 • Presta atenció individualitzada, que potencia en el nen el desenvolupament d’hàbits adequats de treball i la capacitat d’organitzar i avaluar el seu propi treball.

ESCOLA PLURALISTA

 • Defensa la llibertat i la igualtat.
 • No exclou ningú en funció de les seves afiliacions o creences.
 • Defensa les formes democràtiques.
 • És laica.
 • Es regeix pel principi de la coeducació.

LLENGÜES

 • La llengua d’aprenentatge i vehicular del centre és la llengua catalana.
 • També es concreta la planificació de l’aprenentatge de la llengua castellana, a fi de garantir que els alumnes, quan acaben l’ensenyament primari, tinguin un domini oral i escrit correcte de totes dues llengües.
 • Es presta especial atenció a la llengua estrangera (ANGLÈS), incorporant tot tipus de recursos humans i materials necessaris pel seu desenvolupament.

ESCOLA CIENTÍFICA I CRÍTICA

 • Es basa en el coneixement de la psicologia i les necessitats del nen i en l’aportació de la pedagogia científica.
 • Utilitza el mètode científic i les seves formes.
 • Desperta en el nen l’esperit científic, l’aproximació racional als problemes, la inquietud investigadora.
 • Potencia la creativitat de l’alumne en tots els sentits: científic, tecnològic, artístic, social.

ESCOLA INSERIDA AL SEU MEDI

 • Transmet i potencia les realitats culturals, històriques, geogràfiques i lingüístiques, duent-les a terme a través de:
   • Viure i fer viure la cultura
   • Recuperar i viure les tradicions, el pensament, etc. de la comunitat.
   • Ser un focus de coneixement, investigació i vivència del medi en el qual es troba inserida l’escola.

ASPECTES EXPRESSIUS, CREATIUS I ARTÍSTICS

 • Entenem que l’escola ha de desenvolupar els aspectes expressius, creatius i artístics del nen, i li ha de donar les tècniques instrumentals necessàries.

ATENCIÓ A L’EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

 • Dins del desenvolupament integral de l’individu, l’Educació Física ocupa un espai fonamental, no tan sols per la seva importància específica, sinó com a ajuda per a millorar d’altres factors d’índole intel·lectual i caracterològic.
 • A la nostra escola i per a què el nen assoleixi un desenvolupament tant físic com psicomotriu harmònic i adequat per a la seva edat, intentem que aquesta faceta tan important dins de l’educació tingui el temps i els mitjans necessaris per tal que es treballi d’una manera correcta.

L’AVALUACIÓ COM A ELEMENT DE MOTIVACIÓ I PROGRÉS

 • L’avaluació no pot ser, en cap cas, un aspecte negatiu per l’alumne, sinó que ha de servir per motivar i incentivar positivament la seva actitud i evolució posterior. Juga un paper fonamental l’avaluació entesa com a un diagnòstic a temps d’unes dificultats que ens permetran posar en marxa una col·laboració família/escola i un ensenyament correctiu especialment pensat per les dificultats concretes del nen.

MODERNITAT

 • Ens caracteritza una constant preocupació per l’actualització i plena integració de les noves tecnologies al currículum global, beneficiant-nos de tota la seva capacitat per dinamitzar l’esmentat currículum i renovar continguts i mètodes.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 • L’escola no es limita a impartir coneixements sinó que promou el desenvolupament total dels nens donant particular importància a l’atenció psico-pedagògica. Veiem l’escola com una institució integradora de nens i adreçada a la seva promoció a través de:
   • El desenvolupament de la pedagogia funcional.
   • Unes condicions materials (espai, instal·lacions, material pedagògic) adequades.
   • L’acceptació i comprensió de pares, mestres i nens de l’escola.
   • La convivència de tots els nens amb diferents capacitats i habilitats en un mateix grup, ja que tenen activitats que responen a les seves necessitats concretes. No hi ha classes especials.

ESCOLA PARTICIPATIVA

 • La relació entre pares i mestres durant la vida escolar del nen té una importància decisiva. La cooperació mútua ha de ser estreta partint de la idea d’una tasca educativa com a responsabilitat conjunta i la tècnica/didàctica/pedagògica exclusivament del mestre. L’intercanvi entre pares i mestres es canalitza mitjançant:
   • Òrgans de participació dels pares en el control i gestió del centre.
   • Reunions pedagògiques en què es planteja la línia pedagògica.
   • Reunions de classe
   • Entrevistes personals, informes periòdics.
   • Intercanvi i planificació conjunta de la marxa de cada nen a través de, per exemple, els plans de treball.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS

 • Les activitats complementàries i extraescolars que desenvolupem al centre, no es troben aïllades entre si. Ans al contrari, constitueixen un conjunt d’activitats que tenen com a fil conductor complementar la formació integral del nen, atenent, sobretot, a aspectes claus d’aquest desenvolupament infantil que no estan suficientment recollits en el programa oficial.