Skip to main content
email: escola@laginesta.com      |      tel: 93 664 31 02

Esducació secundària

A l’ensenyament Secundari, especialment, l’educació exigeix anar incorporant coneixements i tecnologies noves cada vegada més importants i més valorades per a la formació integral de l’alumnat. Aquestes necessitats requereixen un esforç important de les escoles en la seva organització i determinació dels objectius educatius.

La introducció de noves matèries, noves tecnologies, més i millors laboratoris i tallers, professors especialitzats, més temps…, és la resposta a aquestes necessitats.

Per això, organitzem el nostre currículum tenint en compte les matèries comunes, aquelles que ens aporten els fonaments culturals per totes les àrees d’aprenentatge i les reforcem i ampliem amb les matèries optatives, especialment amb l’anglès i les TIC.

Per tal d’aconseguir una educació més interdisciplinar, realitzem a 1r, 2n i 3r ESO, un treball de síntesi durant tot el curs. Adaptant-nos a la societat actual, aquest treball parteix dels medis de comunicació escrits «La Prensa» a primer curs, ampliem al segon curs amb “La Radio” i, finalment, a tercer, amb “La Televisió». Els alumnes de 4t d’ESO realitzen un treball de recerca per tal d’aprofundir en la metodologia a l’hora de fer recerca i/o experimentar.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge es realitza de forma contínua i ens serveix per observar l’evolució dels alumnes i orientar el progrés dels mateixos. Tenim el curs distribuït en sis períodes d’avaluació, dos per cada trimestre, per poder fer un seguiment el més acurat possible. El claustre de professors, juntament amb el tutor, analitzen els resultats per poder orientar millor les famílies i l’alumnat en la seva trajectoria escolar.

 Què oferim:

  • Escola d’una sola línia (tenim un grup per curs).
  • Digitalització de les aules. Apostem per les TIC com a eina habitual de treball.
  • Projectes interdisciplinars. Per enfortir la capacitat de rel·lació i síntesi de l’alumnat, reforcem el coneixement de l’anglès i de les TIC.
  • Desdoblaments en grups més reduïts en determinades assignatures.
  • Taller de cinema i participació al festival de l’escola.
  • Comunicació fluida amb les families, a través de les TIC i/o amb entrevistes personalitzades al llarg del curs.
  • L’esport com a eina de desenvolupament personal i grupal, a travès del programa d’educació física, amb les sortides periódiques o el nostre club de judo.